Генрих Лейхтвейс (dubadam) wrote,
Генрих Лейхтвейс
dubadam

 • Mood:
 • Music:

Ps.Zach. II pp. 214-215


2:214

ܘܩܐܡ̈ܘܬܐ ܘ̈ܠܫܢܐ. ܘܠܐ ܢܛܪܘ ܥܝܕܗܘܢ ܩܕܡܝܐ
ܘܩܡܡܘ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܣܺܝܦܐ ܘܐܬܟܬܫܘ
ܒܚܪܒܐ. ܒܗܝ ܕܫܠܡܬ ܒܗܘܢ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܐ܇
ܢܪܥܘܢ ܣܦܣ̈ܪܝܗܘܢ ܠܣܥܝ ܦܕܢܐ. ܘܪ̈ܘܡܥܟܝܗܘܢ
ܠܡܓ̈ܠܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐܓܪܒܝܝܬܐ
ܐܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܡܗ̈ܝܡܙܐ ܡܶܢ ܚܡܫܐ. ܘܐܦܣ̈ܟܦܘܦܐ
ܕܝܠܗܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܘܠܝܡܣܗܘܢ
ܒܕܘܝܢ ܪܒܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܡܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ .ܓܪܝܓܘܪ
ܫܡܗ ܗܘܐ ܠܣܬܘܠܝ ܟ ݀ ܗܘܢ. ܓ ܒܪܐ ܙܕܝܣܝܐ
.ܘܡܫܡܗ݀ܐ. ܓܘ̇ܪܙܢ ܬܘܒ ܐܬܪܐ ܒܗ̇ ܒܡܐܪܡܝܢ
ܘܠܫܢܐܼ ܒܡܕܡܘܬ ܝܘܢܝܐ. ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܟ ܘܢܝܐ
ܟܪܣܛܛܓܝܢܐ. ܘܡܫܥܒܕ ܠܡܠܟܐ ܕܦܪܣ. ܐܪܢ ܬܘܒ
ܐܬܪܐ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܽܘ ܕܪܐܪܡܝܢ ܘܠܫܢܗ ܥܡܐ
ܡܗܝܡܢܐ ܘܥܡܝܕܐ. ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܠܟܬܘܢܐ * ܕܡܫܥܒܕ
ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܦܪܣ. ܤܣܝܣܓܢ ܬܘܒ ܐܬܪܐ ܘܠܫܢܗ ̇
.ܥܡܐ ܡܗܝܡܡܢܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܘܚ̈ܝܦܐ ܕܥܡܪܝܢ
ܒܡܥܓܘܢ ܐܬܪܐ ܘܠܫܢܗ. ܕܢܡܝܦ ܘܡܛܓܐ ܥܕܡܐ
ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܡܣܠܝܘܢ ܘܝܢܡܐ , ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܠܓܘ
ܡܢܗܘܢ ܕܬ̈ܪܥܐܼ ܒ̈ܘܪܓܪܐ ܘܠܫܢܗܘܢ ܥܡܐ ܚܢܦܐ
ܘܒܪܒܪܝܐ. ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ. ܘܐ̈ܠܢܝܐ ܘܐܝܬ
.ܠܗܘܢ ܚܡܫ ܡܕ̈ܝܚܢܬܐ. ܘܕܒܝܬ ܕܕܘ ܘܥܡܪ̈ܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ
.ܘܩܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠ̈ܣܢܐ. ܐܘܢܓܘܪ ܥܡܐ ܫܿܡܪܝ ܡܫ̈ܟܢܐ
ܐܘܓܪ. ܣܒܪ. ܒܘܪܓܪ. ܟܘܪܬܪܓܪ. ܐܒܪ ܟܣܪ
ܕܝܪܡܪ. ܣܪܘܪܓܘܪ. ܒܐܓܪܣܝܡ ܟܘܠܣ ܐܒܕܠ
.ܐܦܬܠܝܬ. ܗܠܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܬܠܬ̈ܥܣܪ ܫ̈ܡܪܝ ܡܫ̈ܟܢܐ
.ܘܚܝܝܢ ܡܢ ܒܣܪ ܩܢܝܢܐ ܘܢ̈ܘܢܐ. ܘܚܝܥܘܬ ܒܪܐ ܘܙܝܢܐ
.ܘܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܕܐܡܙܪ̈ܬܐ ܘܕܟܠܒ ܒܪܢܫ
ܘܠܡܥܪܒܐ ܘܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗܘܢ ܐܡܙܘܢܝܕܣ ܢ̈ܫܐ ܕܕܚܕ

2:215
ܚܕ ܒܙܗܝܢ. ܕܥܡܪܢ ܡܢܗܝܢ ܘܠܗܝܢ. ܘܡܩܪܒܢ ܒܙܝܥܐ
ܘܒܪ̈ܟܫܐ. ܘܕܟܪܐܼ ܠܐ ܡܫܬܟܙܙ *ܡܝܢܬܗܝܢ. ܐܠܐ
ܘܡܐ ܕܨܒܝܢ ܕܢܙܕܘܓܢܼ. ܠܥܡܐ ܕܫܒܒ ܠܐܬܪܗܝܢ ܐܝܟ
.ܕܒܫܝܢܐ ܡܬܩܪܒܢ. ܘܝܪܚ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܫܬܘܬܦܢ ܠܗ
ܘܗܦܟܢ ܠܐܬܪܗܝܢ. ܘܡܐ ܕܝܠܕܢ ܐܢ ܕܟܪܐ ܗܘ ܡܛܠܢ
ܠܗ. ܘܐܢ ܢܩܒܬܐ ܗܝ ܡܚܝܢ ܠܗܺ. ܘܗܟܘܬ ܡܩܝܡܢ
.ܬܓܡܗܝܢ. ܘܥܡܐ ܗܽܘ ܕܫܒܒ ܠܗܝܢܼ ܗܪܘܣ ܐܢܘܢ
ܐܢܫܐ ܕܡܫܘܢܢܬܐ ܡܗ̈ܕܡܐ. ܕܙܝܢܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ
.ܪ̈ܟܫܚܐ ܡܨܝܢ ܕܢܛܥܢܘܢ ܐܢܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܕܡܝܢܝܢْ
ܘܠܡܕܢܥܢܐ ܬܘܒ ܒܫ̈ܦܘܠܝܕܓܪܒܝܐ܆ ܥܡ̈ܡܐ ܬܘܒ
ܐܝܬ ܬܠܬܐ ܐܘ̈ܟܡܐ. ܒܝܬ ܗ̈ܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ
.ܩܕܡ ܫܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܝܬܝܪ. ܐܦܩܘ ܣܦܪܐ ܒܠܫܢܗܘܢ
ܘܥܠܬܐ ܡܬܢܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܕܥܒܸܕ ܡܪܢܐ ܐܝܟ ܕܫܡܝܥ
ܠܝ ܡܢ ܐܢܫܐ ܫܪ̈ܝܪ̈ܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܪܫܥܝܢܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ
.ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܣܚܩܘܢܝ, ܥܠ ܔܓܝܢܒܗܿ̇ ܕܐܡܕ
ܘܬܐܘܡܐ ܒܘܪܣܝܐ ܕܐܫܬܒܝܘ ܒܫܒܝܐ ܕܩܘܕ ܕܡܢ
ܩܕܡ ܚܡ̈ܫܝܢ ܫ̈ܝܢ ܘܝܬܝܪ. ܘܐܙܕܒܥܘ ܬܘܒ. * ܟܕ ܥܠܘ
ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܗ̈ܘܢܝܐ. ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܗܘܘ
ܒܐܬܪܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ّ‫ ܘܫܒܠܘ ܢ̈ܫܝܐ
ܘܥܒܕܘ ܬܡܢ ܒ̈ܢܝܚܐ. ܦܢܘ ܕܝܢ ܒܗܽܘ ܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
ܘܬܚܘ ܠܢ ܒܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܗܟܘܬ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܬ
ܫܒܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܒܝܐ ܕܐܥܠܘ ܗܘ̈ܢܝܝܐ ܘܗܘܘ
ܒܐܬܪܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܬܚܙܝ ܕܝܢ ܡܠܐܟܐ
ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܩܪܕܘܨܛ ܐܦܣܤܣܘܦܐ ܕܐܙܪܢ ܐܬܖ̈ܐ
ܐܝܟ ܕܗܼܘ܀ ܐܦܣܣܩܦܐ ܬܢܝ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܕܥܡ ܬܠܬܐ
ܟܗ̈ܢܐ ܚ̈ܣܝܐ ܦܘܡ ܠܦܩܥܬܐ. ܘܩܒܠ ܡܢܼܝ] ܦܬ̈ܥܡܐ
ܕܐܫܬܠܥܢܘ ܠܟ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܪ̈ܘܚܬܐ. ܡܛܓܘܠ ܕܫܠܝܛ
ܐܢܐ ܕܫܒܝܬܨ̈[ܐ] ܗܕܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܪܗ̈ܘܡܝܐ ܥܠܬ ܠܒܝܬ
ܥܡ̈ܡܐ ܘܩܪܒܘ ܒܥܘܬܗܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܡܪ ܠܬ


(понятно, прослежено только местами)
Tags: hrws, сирийцы
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 158 comments